سر شلوغ ...

دلم خیلی گرفته ، نمی دونم چون دچار پیچیدگیم اینقدر حساس شدم یا چون دچار پیچیدگیم ازت انتظار بیشتری دارم یا چون تو سرت شلوغ شده و کمتر سراغم و میگیری حساس شدم، ولی خیلی از این قضیه دلتنگم. همش میخواد گریه ام بگیره ...

من می دونم گاهی آدم سرش شلوغ میشه، می دونم وقت نمی کنه، ولی اینم می دونم وقتی بدونه کسی منتظرشه یه وقتی جور می کنه ... آخه وقت چندانی نمی خواد یه زنگ زدن، میخواد ؟؟؟

داشتیم با هم حرف می زدیم، موبایلت زنگ خورد، انتظار داشتم جواب ندی و هرکسی بود بعدا خودت بزنگی بهش، ولی ... باز بیشتر دلم گرفت، آخه داره یه ساعت میشه که هنوز زنگ نزدی ...

دلم گرفته، حالم گرفته، از صبح حال و حوصله هیچ کاری ندارم و نتونستم هیچ کاری کنم، هی ایمیلم و رفرش می کنم و هی ذل زدم تو گوشیم و منتظر ... ولی وقتی ناراحتم از ناراحتیم ابراز ناراحتی می کنی و می گی حست و گرفتم ... ولی اینکاری بود که تو کردی ... حوصله هیچ کاری رو ندارم ، دلم میخواد گریه کنم ...

نمی دونم تو اگه جای من بودی چه احساسی میداشتی ...

/ 0 نظر / 5 بازدید