خیلی خوبه آدم تو خونش گل طبیعی داشته باشه همیشه، مخصوصا گلی که همسرت برات خریده باشه و وقتی می بینیش یاد اون بیفتی و دلت قرص باشه  قلب

مخصوصا وقتی هوا خنک بشه و این گلا همینطور شاداب بمونن، حس خیلی خوبی داره ... به اینا میگن گلای زندگی، چون بهت زندگی میدن...قلب

همسرجانم ، بزرگترین گل زندگی من، خیلی دوست دارم آخه وقتی تو رو دارم پشتم گرمه، اگه شادم، اگه خوشحالم واسه اینه که پشتم گرمه، اگه راحت تو خونه لم دادم پشتم گرمه، کیفم کوکه و دردام رفته از یادم، واسه اینه که پشتم گرمه، گرم گرم به تو، به تمام بهترینهای زندگیم، به تو به گل زندگیم ...بغل

گل قشنگم کاش همیشه شاداب باشی و خفن و باحال، که همیشه شاد باشی و پر از حس لذت و زندگی...قلب

با بهترین آرزوها، تقدیم به همسر عزیزتر از جان، آقای پژمان جون، مردمردا ...ماچبغلماچ